Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.04.2024

Przejdź do księgarni

PSYCHOTERAPIA

Zaangażowanie partnerów kohabitujących i poślubionych

18 czerwca 2022
Zaangażowanie partnerów kohabitujących i poślubionych

Wskazuje się na różnice zaangażowania partnerów będących w związkach kohabitacyjnych i małżeńskich. Pary kohabitujące opisują zaangażowanie jako istotne dla związku, ale jako najczęstszy powód bycia razem podają przede wszystkim pożądanie (Jamieson i in., 2002). 

Z kolei Pryor i Roberts, (2005) na podstawie przeprowadzonych w Nowej Zelandii badań stwierdzili, że różnice są widoczne przede wszystkim w tym, jak grupy postrzegają bariery powstrzymujące przed opuszczeniem związku. Kohabitujący partnerzy nie podawali żadnych argumentów uniemożliwiających im wyjście ze związku, co częściowo wyjaśnia, dlaczego kohabitacje są mniej stabilne od małżeństw.

Małżeństwa dostrzegały zewnętrzne bariery powstrzymujące przed opuszczeniem związku, które nie ograniczały się do publicznej przysięgi, ale obejmowały również: brak akceptacji ze strony rodziny, przyjaciół oraz czynniki finansowe (Pryor, Roberts, 2005). Autorzy innych badań (Hsueh, Morrison, Doss, 2009) podają, że u par kohabitujących pojawia się więcej problemów związanych z zaangażowaniem. Dotyczą one: poprzednich związków, rozwiązywania konfliktów, niepewności o uczucia partnera, stawiania celów na przyszłość i określania wartości. Problemy te wpływają niekorzystnie na poziom zaangażowania partnerów. Zwykle okazuje się ono niższe niż u małżonków. Również w długookresowych badaniach (Rhoades, Stanley, Markman, 2012b) nie zauważono wzrostu zaangażowania u osób kohabitujących.