Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Szkolnictwo w instytucjach zamkniętych dla dorosłych

21 czerwca 2022
Szkolnictwo w instytucjach zamkniętych dla dorosłych

Szkoła jest integralną częścią instytucji resocjalizacyjnej. Nie oznacza to jednak, że zawsze jest z niej wyodrębniona. Sam proces dydaktyczny odbywa się na terenie instytucji, może mieć charakter indywidualny lub grupowy (zespół klasowy). 

Warto zaznaczyć, że w przypadku instytucji resocjalizacyjnych typu otwartego proces edukacji może być prowadzony poza murami więzienia, a jej podopieczni mają szansę funkcjonować w ramach szkoły masowej bądź też uczęszczać na dodatkowe zajęcia doskonalące ich wiedzę i umiejętności, na przykład kurs prawa jazdy.

W instytucji penitencjarnej proces edukacji wpisany jest w rytm jej funkcjonowania i podporządkowany ściśle określonym regułom co do czasu, częstotliwości oraz przebiegu poszczególnych zajęć. Specyfikę działań edukacyjnych z osadzonymi określają uwarunkowania prawne zawarte w Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2013 roku, poz. 1601, w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych.

Proces edukacji rozumiany jest tu jako szczególny rodzaj relacji interpersonalnej, wymiany informacji, a jego powodzenie zależy od interakcji różnych czynników, głównie zlokalizowanych po stronie osadzonego, takich jak sprawność intelektualna, pozytywna motywacja do działań edukacyjnych, komunikatywność, oraz po stronie instytucji, jak odpowiednia baza i zaplecze edukacyjne.