Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specyfika działalności zakładów poprawczych

21 czerwca 2022
Specyfika działalności zakładów poprawczych

Zadaniem zakładów poprawczych jest przygotowanie nieletnich do życia zgodnego z normami społecznymi oraz ukształtowanie w nich odpowiedzialności. Zadania te są realizowane przez działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i opiekuńczą.

Wychowankowie zakładów poprawczych, uczestnicząc w warsztatach szkolnych, są przygotowywani do pracy zawodowej. Dodatkowo w celu reintegracji społecznej wychowankowie zakładów powinni aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i i kulturalnym środowiska. W celu pozyskania społecznego wsparcia przez wychowanków personel zakładu poprawczego zobowiązany jest do współpracy z rodziną wychowanka i instytucjami stanowiącymi system środowiskowego wsparcia. 

W zakładach o większym stopniu otwartości wychowankowie uczestniczą w imprezach kulturalnych i sportowych wraz z młodzieżą z lokalnego środowiska. Spotkania wychowanków z rówieśnikami spoza zakładu poprawczego pomaga im w dostrzeżeniu alternatywnych zachowań wobec tych antyspołecznych. Sprzyja to również zmianie dotychczasowej hierarchii wartości oraz formułowaniu bardziej prospołecznych celów życiowych (Frąckowiak, 2006).