Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.03.2023
PSYCHOLOGIA SĄDOWA ZACHOWANIA PRZEMOCOWE POSTĘPOWANIE KARNE KARA

Skuteczność kary jako środka do zmiany zachowań przemocowych

14 czerwca 2022
Skuteczność kary jako środka do zmiany zachowań przemocowych

Zagadnieniu relacji między karą a motywacją do zmiany zachowań przemocowych warto poświęcić odrębny fragment – wymierzenie kary jest bowiem konsekwencją stosowania przemocy, jeśli wina sprawcy zostanie udowodniona w postępowaniu karnym.

W polskim systemie prawnym oprócz kary pozbawienia i ograniczenia wolności i kary grzywny przewiduje się zróżnicowane środki karne wobec sprawców przemocy, które z jednej strony mają stanowić element punitywny, a z drugiej z założenia pełnić funkcję prewencyjną w odniesieniu do aktów przemocy (np. zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, nakaz czasowego opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego z pokrzywdzonym).

Artykuł 275a kodeksu postępowania karnego przewiduje środek zapobiegawczy wobec podejrzanych (lub oskarżonych – w zależności od etapu postępowania) w postaci nakazania oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza jeśli groził popełnieniem takiego przestępstwa. Środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego stosowania, sąd pierwszej instancji, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące (art. 275a § 4 k.p.k.). W 2018 roku według danych uzyskanych z Prokuratury Generalnej liczba podejrzanych, wobec których zastosowano omawiany środek zapobiegawczy, wyniosła 3776.