Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Diagnoza stanu psychicznego osoby sporządzającej testament

14 czerwca 2022
Diagnoza stanu psychicznego osoby sporządzającej testament

Zdolność do rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci, innymi słowy: zdolność do testowania (testamentary capacity), w literaturze interpretowana jest jako jeden z przejawów zdolności do podejmowania decyzji finansowych, rozumiana jako zdolność do sporządzenia ważnego testamentu.

Wymaga ona rozumienia natury testamentu, istoty i rozmiaru swojego majątku, umiejętności rozumienia i uwzględnienia roszczeń potencjalnych beneficjentów testamentu oraz rozumienie konsekwencji podjętych decyzji (Sousa i in., 2014). Choć zdolność do rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci może być przedmiotem oceny jeszcze za życia spadkodawcy (w czasie poprzedzającym sporządzenie testamentu; zob. dalsza część rozdziału), to najczęściej jednak jej ocena ma charakter retrospektywny i następuje po śmierci testatora.