Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.02.2023
ZAWÓD PSYCHOLOG ETYKA ZAWODOWA PSYCHOLOGIA PENITENCJARNA TOP

Psycholog-profesjonalista jako doradca i autor ekspertyz

29 listopada 2022
Obrazek artykułu

Wśród problemów wymagających psychologicznych ekspertyz są między innymi kwestie systemowego zapobiegania uzależnieniom, organizacji pracy zespołów, ergonomicznych rozwiązań technicznych, specjalistyczne problemy psychologii lotniczej, wojskowej, zdrowia, rehabilitacji, sądowej i penitencjarnej czy transportu. 

Eksperci muszą się mierzyć nie tylko z problemami wymagającymi specjalistycznej wiedzy i interdyscyplinarnego podejścia, lecz także dotykają kwestii podstawowych kontrowersji teorii psychologicznej, jak na przykład: co ma większy wpływ na zachowanie: cechy temperamentu i osobowości czy sytuacja rozumiana jako określone nasilenie stresu i poznawcza interpretacja relacji z otoczeniem społecznym, albo udział czynników emocjonalnych i racjonalnej kontroli w zachowaniu i motywacji (Oleś, 2004).

Specyficzne miejsce wśród ekspertyz zajmuje psychobiografia rozumiana jako psychologiczna interpretacja zachowania, historii życia i wytworów osoby, przeprowadzona na kanwie teorii psychologicznej. Psychobiografia obejmuje opis i wyjaśnienie postępowania, aktywności i relacji z ludźmi oraz światem społecznym (lub naturą) danego człowieka, najczęściej z jakiegoś powodu niezwykłego. Niezwykłość może wynikać z twórczości albo połączenia heroizmu i poświęcenia, albo dojrzałości i patologii. Psychobiografia to odrębny rodzaj twórczości naukowej na pograniczu psychologii (jako nauki społecznej) i humanistyki. Są jednak powody, by w tym rozdziale pomieścić kilka uwag na ten temat.