Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 29.05.2024
PSYCHOTERAPIA

Modele komunikacji interpersonalnej

17 czerwca 2022
Modele komunikacji interpersonalnej

W literaturze przedmiotu (Stewart, 2002; Frydrychowicz, 2003) wyróżnia się najczęściej trzy podstawowe modele komunikacji: jednostronny, dwustronny (interakcyjny) oraz relacyjny, zwany także transakcyjnym. 

W tym bardzo uproszczonym modelu komunikacja przebiega jedynie od nadawcy do odbiorcy przy braku troski o sprzężenie zwrotne (o to, czy komunikat został odebrany). Komunikację ujmuje się tutaj jako przebiegającą jednokierunkowo akcję lub działanie. Działanie to nie uwzględnia sfery „między” osobami, lecz zachodzi „wewnątrz” komunikującego i zdeterminowane jest jego wyborami (Stewart, 2002). Ten rodzaj komunikacji występuje na ogół w rodzinach, w których realizuje się typ rodzicielstwa autorytarnego z dużym naciskiem na kontrolę, wykazując znamiona tzw. wzorca autorytarnego (Grzesiuk, 1979). Tego typu systemy rodzinne charakteryzują się sztywnością granic w podsystemach, a pełnienie roli rodzicielskiej sprowadza się często do wydawania poleceń, nakazów i zakazów oraz kontrolowania zakresu ich przestrzegania, co nierzadko dotyczy również współmałżonka.