Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Między zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psychologii

15 czerwca 2022
Między zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psychologii

Aby zdać sobie sprawę z całej złożoności zagadnienia względnego udziału w twórczości naukowej czynnika spontaniczności (czyli twórczości sensu proprio) i czynnika algorytmizacji, nie możemy pominąć uwarunkowań procesu badawczego realizowanego w takiej dyscyplinie empirycznej, jaką jest psychologia (czy szerzej – reprezentowane tu przez nią tzw. behavioral sciences – nauki behawioralne). 

Są to uwarunkowania – w stosunku do procesu badawczego – wewnętrzne i zewnętrzne