Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych. Ukrywanie niedoskonałości warsztatowych

15 czerwca 2022
Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych. Ukrywanie niedoskonałości warsztatowych

Badacz piszący raport z przeprowadzonych badań empirycznych, przygotowujący artykuł do specjalistycznego czasopisma psychologicznego, tworzący referat na konferencję naukową czy pracujący nad prezentacją w programie PowerPoint własnych wyników, powinien zawsze pamiętać o tym, że ci (inni psychologowie), którzy będą słuchali jego wystąpienia na konferencji albo czytali jego „wypracowanie”, mogą zechcieć krytycznie ustosunkować się do pracy.

Mogą to być uwagi do:

  • założeń teoretycznych i przyjętej przez badacza interpretacji teoretycznej uzyskanych wyników empirycznych; 
  • zastosowanej przezeń operacjonalizacji zmiennych; 
  • sposobu doboru próby z populacji i związanego z tym dopuszczalnego zakresu generalizacji wyników badania; 
  • dokonanego przez badacza wyboru szczegółowego planu badania, np. badanie przeprowadzone według planu Solomona;
  • wykorzystanego przez autora badań aparatu analizy statystycznej danych empirycznych (testy istotności różnic, miary siły związku między zmiennymi, wskaźników wielkości efektu itp.)

lub powtórzyć to badanie – „dosłownie” albo z pewnymi modyfikacjami dokonać jego repliki.