Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 29.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Formy pomocy psychologicznej dorosłym ofiarom przemocy

14 czerwca 2022
Formy pomocy psychologicznej dorosłym ofiarom przemocy

Po rozważeniu najbardziej realistycznych wariantów ofiara przemocy ma szansę na zbudowanie planu bezpieczeństwa, czyli wychodzenia z kryzysu, z poczuciem, że to ona jest jego autorem. Plan ten powinien określać, co powinno być zrobione, jaki jest udział klientki/klienta, a co pozostaje w gestii interwenta. 

Ważne, by tak zaplanować pierwsze kroki, żeby były motywacją do dalszego wysiłku osoby korzystającej z pomocy. Można na tym etapie użyć zasobów ofiary, które mogą być przez nią wykorzystane w procesie przechodzenia przez kryzys i jego rozwiązywania, takich jak wszelkie konstruktywne wzorce myślenia, umiejętności interpersonalne, adaptacyjne, nawet sprawdzone w przeszłości sposoby radzenia sobie, choć może nie w aż tak traumatycznych sytuacjach. Tu też należy zakwalifikować umiejętności, wiedzę, hobby, a nawet sprawność fizyczną. Wszystkie powinny być wykorzystane do wzmocnienia ofiary przez takie konstruowanie procesu pomocy, wobec którego będzie ona miała poczucie własnej skuteczności, rozstrzygające o powodzeniu zakończenia kryzysu (Resick i in., 2008; Kubacka-Jasiecka, 2016).