Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Formy i rodzaje pomocy postpenitencjarnej świadczonej osadzonym i ich rodzinom

25 czerwca 2022
Formy i rodzaje pomocy postpenitencjarnej świadczonej osadzonym i ich rodzinom

Ze względu na zakres przedmiotowy rodzajów świadczonego wsparcia dla skazanych funkcjonujący współcześnie termin „pomoc postpenitencjarna” nie jest odpowiedni na określenie pomocy udzielanej aktualnie więźniom, podobnie jak nazwa „fundusz pomocy postpenitencjarnej”, gdyż dotyczy nie tylko skazanych po odbyciu kary, ale i czasu jej udzielania, to jest jeszcze w czasie odbywania przez nich kary (Bulenda, 2013, s. 63).

Świadczenie skutecznej pomocy powinno obejmować: wsparcie materialne; pomoc w zorganizowaniu życia na wolności w zakresie pracy, zakwaterowania, nauki; opiekę medyczną; pomoc moralną i poradnictwo; oddziaływania na środowisko tak, aby przyjęło skazanego (Szymanowski, 1989, s. 40). Należy jednak podkreślić, że współcześnie zabiegów postpenitencjarnych nie można ograniczyć wyłącznie do pomocy materialnej, socjalnej czy też wsparcia na rynku pracy, bez odwoływania się do uniwersalnych wartości społecznych. Pomoc postpenitencjarna powinna stanowić kontinuum strategii resocjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zaburzonych obszarów osobowości poprzez kształtowanie lub przebudowę systemu wartości (Magda, 2007, s. 26).