Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Edukacja zdrowotna w przedszkolu

3 czerwca 2022
Edukacja zdrowotna w przedszkolu

W Polsce w  roku szkolnym 2014/2015 do przedszkoli uczęszczało ponad 1,2 mln dzieci w wieku 3–6 lat – 82,3% dzieci w tym wieku (GUS, 2015a). Z punktu widzenia zdrowia przedszkole powinno zapewnić dzieciom: profesjonalną opiekę, bezpieczeństwo, odpowiednie warunki higieniczne, posiłki; możliwość rozwijania sprawności fizycznej; wczesne wykrywanie i wyrównywanie deficytów w rozwoju (np. zaburzeń mowy, nadpobudliwości psychoruchowej). 

Powinno ono także zapewnić edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców. Przedszkole odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu nierówności społecznych i związanych z nimi nierówności w zdrowiu.