Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Dobrostan osobisty, społeczny i zawodowy

12 listopada 2022
Dobrostan osobisty, społeczny i zawodowy

W literaturze można napotkać rozróżnienie kilku obszarów dobrostanu, które wspólnie tworzą ogólny dobrostan. Wskazuje się przede wszystkim na dobrostan osobisty/podmiotowy (np. Diener, 1984; Ryff i Singer, 2008; Seligman, 2005, 2011), dobrostan społeczny (np. Keyes, 1998) oraz dobrostan zawodowy/pracowniczy (np. Spector, 1997; Warr, 2009; Warr i Clapperton, 2010; Wrzesniewski, 2003). 

Można więc pokusić się o stworzenie na tej podstawie teoretycznego modelu dobrostanu ogólnego (ryc. 2.1).

Rycina 2.1. Teoretyczny model dobrostanu 
Źródło: opracowanie własne.