Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Diagnoza demoralizacji nieletnich w ujęciu psychologicznym

6 czerwca 2022
Diagnoza demoralizacji nieletnich w ujęciu psychologicznym

Ujęć diagnozy psychologicznej jest bardzo wiele. Powszechnie znaną w psychologii teorią wskazującą na ważność opisu i wyjaśniania niektórych kategorii funkcjonowania jednostki w zakresie demoralizacji jest regulacyjna teoria osobowości Janusza Reykowskiego (1982).

Co się składa na wielopłaszczyznową diagnozę funkcjonowania nieletniego?

Analiza dwóch poziomów mechanizmów regulacyjnych osobowości: poziomu mechanizmów popędowo-emocjonalnych i poziomu struktur poznawczych, jest niezmiernie ważna ze względu na wielopłaszczyznową diagnozę funkcjonowania nieletniego. Aktywność popędowo-emocjonalna przejawia się poprzez socjalizację, nabywanie informacji o określonych układach bodźcowych i uczenie się sposobów reagowania w konkretnych sytuacjach. Z kolei sposób wyjaśniania zdarzeń, ich zrozumienie i wnioskowanie, zdolność ich przewidywania oraz dostrzeganie efektów własnych działań należą do rozwoju poziomu struktur poznawczych jednostki.