Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wzorce używania alkoholu w późnej dorosłości

13 września 2022
Mężczyzna z twarzą ukrytą w dłoniach. Wzorce używania alkoholu w późnej dorosłości

Szacuje się, że w latach 2015–2050 odsetek osób starszych na świecie prawie się podwoi z około 12 do 22 (WHO, 2017). Starzenie się ludności, przy jednoczesnym wydłużaniu się życia, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, ma różnorakie źródła i konsekwencje dla jednostki, rodziny i społeczeństwa. 

Najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi w tej grupie są demencja i depresja, które dotykają odpowiednio około 5 i 7% populacji. Z powodu różnych zaburzeń lękowych cierpi około 3,8% ludzi starszych (jedna osoba na sześć doświadcza przemocy fizycznej), a 25% zgonów w wieku 60 lat i starszym jest skutkiem samookaleczenia (tamże). Powszechnie twierdzi się, że uzyskane przez WHO rezultaty wskazują na niedoszacowanie nasilenia zaburzeń psychicznych i zachowania w późnej dorosłości. Niewiele badań w psychologii rozwojowej i psychiatrii poświęca się rozpoznaniu kondycji psychospołecznej i zdrowia psychicznego, w tym zaburzeń używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych osób po 65. roku życia. Problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych są u nich często pomijane i/lub błędnie diagnozowane.